ปรับขนาดอักษร

ทวีปัญญา เล่ม 5

***บรรณานุกรม*** 

กรมศิลปากร

ทวีปัญญา เล่ม 5 จัดพิมพ์โดยเสด็จพระกุศล ซึ่งสมเด็จพระ
เจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี
ทรงบำเพ็ญคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร วันที่ 26
พฤศจิกายน พุทธศักราช 2526 ครบ 58 ปี

กรุงเทพฯ 

โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย

2526