ติดต่อหน่วยงาน

 

กรมศิลปากร    ที่ตั้ง : ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

                     โทรศัพท์ : 0 2221 7811, 0 2223 0976, 0 2225 2652, 0 2623 6450

                             email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักบริหารกลาง (Office of the Secretariat) โทรศัพท์ : 02-225-2652 , 02-221-7811 , 02-623-6450 , 02-225-1227 
  แฟกซ์ : 02-221-0628 , 02-225-2652 
   
กลุ่มคลังและพัสดุ (Supply and Finance Group) โทรศัพท์ : 02-221-9197 , 02-221-7812 , 02-623-6457 , 02-226-1407-8 
  แฟกซ์ : 02-221-9197 , 02-224-449
   
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (Personnel Management Group) โทรศัพท์ : 02-623-6452-5 , 02-221-4145 
  แฟกซ์ : 02-225-3209
   
กลุ่มแผนงาน โครงการและวิเทศสัมพันธ์  (Planning Project And Relations Group) โทรศัพท์ :  02-446-8040-5 ต่อ 8001-4, 02-4468050-1
     ชั้น ๘ อาคารธนาลงกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตบางพลัด กรุงเทพฯ แฟกซ์ : 
   
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  (The Promotion And Public Relations Group) โทรศัพท์ : 02-224-2050 , 02-224-4702 ต่อ 21 
  แฟกซ์ : 02-222-0934
   
กลุ่มนิติการ  (Legal Group) โทรศัพท์ : 02-222-4566 , 02-225-8958 ต่อ 33 
  แฟกซ์ : 02-226-1751
   
กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ  (General Administration Group) โทรศัพท์ : 02-221-7811 , 02-225-2652 , 02-623-6450-1 
  แฟกซ์ : 02-221-1812
   
สำนักการสังคีต  โทรศัพท์ : 02-225-9097 , 02-224-1379 
  แฟกซ์ : 02-225-9097
   
โรงละครแห่งชาติ  โทรศัพท์ : 02-224-1379 , 02-221-0173-4 , 02-221-8191 , 02-221-9838 
  แฟกซ์ : 02-225-9097
   
กองโบราณคดี  โทรศัพท์ : 02-446-8040-5 ต่อ 1101-10, 02-446-8053
   ชั้น ๑๑ อาคารธนาลงกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตบางพลัด กรุงเทพฯ แฟกซ์ : 02-446-8053
   
กองโบราณคดีใต้น้ำ  โทรศัพท์ : 039-391236
  แฟกซ์ : 039-391237
   
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  โทรศัพท์ : 02-446-8040-5 ต่อ 1401-10, 02-446-8054-6
  ชั้น ๑๔ อาคารธนาลงกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตบางพลัด กรุงเทพฯ แฟกซ์ : 02-446-8054-5
   
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ช้างต้น  โทรศัพท์ : 02-282-3336 
  แฟกซ์ : 02-282-3336
   
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี  โทรศัพท์ : 02-424-0004
  แฟกซ์ : 02-424-0004
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์  โทรศัพท์ : 02-223-6162
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป  โทรศัพท์ : 02-282-8525 
  แฟกซ์ : 02-282-0637
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก ปทุมธานี  โทรศัพท์ : 02-902-7569 
  แฟกซ์ : 02-902-7568
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  โทรศัพท์ : 02-224-1396 
  แฟกซ์ : 02-224-9911
      งานควบคุมโบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุออกนอกราชอาณาจักร โทรศัพท์ : 02-224-7493, 02-224-7976
สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ โทรศัพท์ :  02-446-8040-5 ต่อ 3001-3, 02-4468046-8
   ชั้น ๓ อาคารธนาลงกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตบางพลัด กรุงเทพฯ แฟกซ์ : 
   
สำนักสถาปัตยกรรม โทรศัพท์ : 02-446-8040-5 ต่อ 2401-17, 02-446-8057-9
  ชั้น ๒๔ อาคารธนาลงกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตบางพลัด กรุงเทพฯ แฟกซ์ : 
   
   
สำนักหอสมุดแห่งชาติ  โทรศัพท์ : 02-281-7927 , 02-281-7988 , 02-281-5212 , 02-281-5313 
  แฟกซ์ : 02-281-5449
   
หอวชิราวุธานุสรณ์  โทรศัพท์ : 02-281-7540
  แฟกซ์ : 02-282-3264
   
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบังเฉลิมพระเกียรติฯ  โทรศัพท์ : 02-739-2297 , 02-739-2298 
  แฟกซ์ : 02-739-2298 ต่อ 206
   
หอสมุดดำรงราชานุภาพ  โทรศัพท์ : 02-281-7577 , 02-282-9110 , 02-280-2113 
  แฟกซ์ : 02-282-9110
   
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  โทรศัพท์ : 02-281-1599 , 02-281-1646 , 02-282-8423 
  แฟกซ์ : 02-281-5341 , 02-628-5172 
   
หอภาพยนตร์แห่งชาติ (เทเวศร์)  โทรศัพท์ : 02-280-1195 , 02-281-1599 
  แฟกซ์ : 02-280-1195 
   
หอภาพยนตร์แห่งชาติ (ศาลายา)  โทรศัพท์ : 02-441-0263-4 , 02-482-2013-5 ต่อ 101 
  แฟกซ์ : 02-482-2013-5 ต่อ 116
   
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปทุมธานี โทรศัพท์ : 02-902-7943 , 02-902-7948
  แฟกซ์ : 02-902-7941, 02-902-7948
   
สำนักช่างสิบหมู่ โทรศัพท์ : 02-482-1362 
  แฟกซ์ : 02-482-1084
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสรเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม 02-446-8036, 02-446-8052,02-446-8040-5 ต่อ 8005-9, 
     ชั้น ๘ อาคารธนาลงกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตบางพลัด กรุงเทพฯ แฟกซ์ : 02-446-8052
   
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม โทรศัพท์ : 02-446-8040-5 ต่อ 4001-3 , 02-446-8049
     ชั้น ๔  อาคารธนาลงกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตบางพลัด     กรุงเทพฯ แฟกซ์ : 02-446-8049
   
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ : 02-221-3121 ต่อ 16 
  แฟกซ์ : 02-221-3172
   
สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี โทรศัพท์ : 032-323-226-7 
  แฟกซ์ : 032-323-226-7
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี  โทรศัพท์ : 032-321-513 
  แฟกซ์ : 032-327-235
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี  โทรศัพท์ : 032-425-600
  แฟกซ์ : 032-401-006
   
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี  โทรศัพท์ : 032-400-108
   
สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี  โทรศัพท์ : 035-555-281 035-545-466-7 
  แฟกซ์ : 035-545-466
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ : 035-551-021 
  แฟกซ์ : 035-565-821
   

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี 

โทรศัพท์ : 035-536-101 035-535-330
  แฟกซ์ : 035-535-330
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย สุพรรณบุรี โทรศัพท์ : 035-522-191 
  แฟกซ์ : 035-522-191
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ นครปฐม โทรศัพท์ : 034-270-300.034-242-500
  แฟกซ์ : 034-242-500
   
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี  โทรศัพท์ : 035-535-501 035-535-502 
  แฟกซ์ : 035-535-502
   
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติ  โทรศัพท์ : 035-535-343-4 
  แฟกซ์ : 035-535-244 ต่อ 25
   
อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์ กาญจนบุรี โทรศัพท์ : 034-528-456-7 
  แฟกซ์ : 034-528-456
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า กาญจนบุรี โทรศัพท์ : 034-654-058 
  แฟกซ์ : 034-654-058
   
หอสมุดแห่งชาติ รัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี  โทรศัพท์ : 034-513-924-6 034-516-755
  แฟกซ์ : 034-513-924
   
สำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ : 035-242-501 
  แฟกซ์ : 035-242-448
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ : 035-241-587 
  แฟกซ์ : 035-241-587
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ : 035-251-586 , 035-252-795 
  แฟกซ์ : 035-252-795
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี สิงห์บุุรี โทรศัพท์ : 036-581-986
  แฟกซ์ : 036-581-986
   
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  โทรศัพท์ : 035-242284 , 035-242525 
  แฟกซ์ : 035-242286
   
สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี  โทรศัพท์ : 036-413-779 
  แฟกซ์ : 036-412-510
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี ชัยนาท โทรศัพท์ : 056-411-467 
  แฟกซ์ : 056-411-467
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ลพบุรี โทรศัพท์ : 036-411-458 
  แฟกซ์ : 036-411-458
   
อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพ  โทรศัพท์ : 056-820-122
  แฟกซ์ : 056-820-122
   
สำนักงานศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี  โทรศัพท์ : 037-212-610
  แฟกซ์ : 037-212-610
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี  โทรศัพท์ : 037-211-586 
  แฟกซ์ : 037-211-586 
   
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี  โทรศัพท์ : 038-286-339 , 038-273-231
  แฟกซ์ : 038-273-231
   
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี  โทรศัพท์ : 039-321-211 , 039-322-168
  แฟกซ์ : 039-322-167
   
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี  โทรศัพท์ : 039-323-923 , 039-324-685 
  แฟกซ์ : 039-323-923
   
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี โทรศัพท์ : 039-391-431
  แฟกซ์ : 039-391-432
   
สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย  โทรศัพท์ : 055-633-456 , 055-697-365 
  แฟกซ์ : 055-697-365 ต่อ 11 
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก สุโขทัย โทรศัพท์ : 055-641-571 , 055-643-166 
  แฟกซ์ : 055-641-571 , 055-643-166
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง สุโขทัย โทรศัพท์ : 055-697-367 
  แฟกซ์ : 055-697-367
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช พิษณุโลก โทรศัพท์ : 055-241-717
  แฟกซ์ : 055-697-367
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร  โทรศัพท์ : 055-711-570
  แฟกซ์ : 055-711-583
   
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร  โทรศัพท์ : 055-711921 , 055-71528 
  แฟกซ์ : 055-711921 , 055-71528
   
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย สุโขทัย โทรศัพท์ : 055-679211 
  แฟกซ์ : 055-679211
   
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  โทรศัพท์ : 055-697527 
  แฟกซ์ : 055-679310
   
สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-222-262
  แฟกซ์ : 053-409-072 
   
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร พะเยา  โทรศัพท์ : 054-411-051-2 
  แฟกซ์ : 054-411-052 
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน  โทรศัพท์ : 054-710-561
  แฟกซ์ : 054-772-777
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่  โทรศัพท์ : 053-221-308 , 053-40856 
  แฟกซ์ : 053-221-308 , 053-40856
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน เชียงราย โทรศัพท์ : 053-777-102 
  แฟกซ์ : 053-650-723
   
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เชียงใหม่  โทรศัพท์ : 053-281-424 
  แฟกซ์ : 053-281-425
   
หอสมุดรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่  โทรศัพท์ : 053-278-322 , 053-808-550 , 053-808-551 
  แฟกซ์ : 053-808-550 , 053-808-551
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ลำพูน โทรศัพท์ : 053-511-186 
  แฟกซ์ : 053-530-536
   
สำนักศิลปกรที่ ๘ ขอนแก่น  โทรศัพท์ : 043-242-129 , 043-337-629 
  แฟกซ์ : 043-242-129 , 043-337-629 
   
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ขอนแก่น
 
โทรศัพท์ : 043-246-170 , 043-238-173
  แฟกซ์ : 043-246-170
   
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อุดรธานี โทรศัพท์ : 042-251-350-2 
  แฟกซ์ : 042-251-350
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง อุดรธานี โทรศัพท์ : 042-208-340-1
  แฟกซ์ : 042-208-341
   
สำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี   โทรศัพท์ : 045-312-846 
  แฟกซ์ : 045-312-845
   
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นครพนม  โทรศัพท์ : 042-512-200
  แฟกซ์ : 042-516-246
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด  โทรศัพท์ : 043-519-306
  แฟกซ์ : 043-514-456
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี  โทรศัพท์ : 045-255-071 , 045-251-015 
  แฟกซ์ : 045-255-071 , 045-251-015 ต่อ 16
   
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี  โทรศัพท์ : 045-285-522-3
  แฟกซ์ : 045-285-522
   
สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา  โทรศัพท์ : 044-471-518 , 044-285-096 
  แฟกซ์ : 044-471-518 
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ นครราชสีมา โทรศัพท์ : 044-242-958 , 044-230-245 
  แฟกซ์ : 044-242-958
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย นครราชสีมา โทรศัพท์ : 044-481-269 , 044-471-167 
  แฟกซ์ : 044-471-167
   
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา  โทรศัพท์ : 044-256-029 , 044-256-030
  แฟกซ์ : 044-260-344 , 044-25-630
   
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย นครราชสีมา โทรศัพท์ : 044-471-568 
  แฟกซ์ : 044-471-568
   
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บุรีรัมย์ โทรศัพท์ : 044-631-746 
  แฟกซ์ : 044-631-746
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์  โทรศัพท์ : 044-519-557 , 044-513-358 
  แฟกซ์ : 044-513-358
   
สำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา  โทรศัพท์ : 074-483-461 
  แฟกซ์ : 074-483-460
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา  โทรศัพท์ : 074-311-728 
  แฟกซ์ : 074-311-728
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล  โทรศัพท์ : 074-723140
  แฟกซ์ : 074-723-140
   
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา  โทรศัพท์ : 074-333-063-5 
  แฟกซ์ : 074-333-065 ต่อ 5
   
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สงขลา  โทรศัพท์ : 074-212-211 
  แฟกซ์ : 074-212-211 ต่อ 202
   
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สงขลา  โทรศัพท์ : 074-212-562 , 074-212-479 
  แฟกซ์ : 074-212-182
   
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ยะลา  โทรศัพท์ : 073-244-571
  แฟกซ์ : 073-216-667
   
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ตรัง  โทรศัพท์ : 075-212-504 
  แฟกซ์ : 075-214-045
   
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ตรัง  โทรศัพท์ : 075-215-449 , 075-215-450
  แฟกซ์ : 075-215-450
   
สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช  โทรศัพท์ : 075-356-458 , 075-324-479 
  แฟกซ์ : 075-324-479 
   
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช  โทรศัพท์ : 075-341-075 
  แฟกซ์ : 075-340-419
   
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช  โทรศัพท์ : 075-341-065 , 075-324-137-8 
  แฟกซ์ : 075-324-138
   
หอจดหมายเหตุแห่งชาตินายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  โทรศัพท์ : 075-342-015
  แฟกซ์ : 075-342-015
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ : 077-431-066 
  แฟกซ์ : 077-431-066
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร  โทรศัพท์ : 077-504-105
  แฟกซ์ : 077-504-246
   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ภูเก็ต โทรศัพท์ : 076-312-426 , 076-313-397 , 076-311-206
  แฟกซ์ : 076-311-426