การจัดงานแถลงข่าวผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร ๒๕๖๐

การจัดงานแถลงข่าว 

ผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร ปี ๒๕๖๐

ณ ห้องดำรงราชนุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร  

 

       ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ขับเคลื่อนงานในภารกิจของกรมศิลปากร โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการให้บริการประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารมรดกวัฒนธรรมของชาติที่จัดเก็บรวบรวมไว้ในหลากหลายรูปแบบ เป็นข้อมูลที่มีคุณค่าทั้งในด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม และการพัฒนาประเทศ ในปี ๒๕๖๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร ได้ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยพัฒนาระบบได้แก่ 

 

  

1. ระบบ Smart Museum

เป็นระบบการให้บริการข้อมูลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ซึ่งสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์พกพาโทรศัพท์มือถือ Smart Phone หรือ Tablet โดยทำการ Download Application ได้ทั้ง iOS และ Android ระบบจะทำการอ่านข้อมูล QR และ AR Code โดยแสดงข้อมูลโบราณวัตถุชิ้นสำคัญของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ในห้องจัดแสดงต่างๆ ในรูปแบบวัตถุเสมือนจริง และทำการแสดงข้อมูลอาคารโบราณสถานในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ได้แก่ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระที่นั่งศิวโมกข์พิมาน พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ หมู่พระวิมาน ในรูปแบบ 3D Model เพื่อให้ประชาชนได้รับเรียนรู้และท่องเที่ยวพิพิธภัณสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีข้อมูลอยู่ในมือ เป็นการสนองตอบต่อวิถีการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ให้สนใจงานด้านมรดกวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น 

 

Smart Museum บน App Store สำหรับอุปกรณ์ iOS
Smart Museum บน  Android

        

 

2. ระบบศิลปากรออนไลน์ Silpakorn Online

เป็นการพัฒนาระบบจาก Website กรมศิลปากร บน Mobile Application ศิลปากรออนไลน์
มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารของกรมศิลปากรไว้ใน Application เดียว
เป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการข้อมูลของกรมศิลปากรแก่ประชาชน
โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์พกพา ผ่าน Mobile Application บน Smart Phone หรือ Tablet ทั้งในระบบ iOS และ Android ระบบดังกล่าวจะให้บริการข้อมูล ครบถ้วน ทั้งข้อมูลโบราณสถาน
ข้อมูลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทั่วประเทศ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ หอสมุดแห่งชาติ
และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลหนังสือออกใหม่ของกรมศิลปากร ฯลฯ เป็นต้น 
Silpakon Online on App Store
SilpakornOnline - Android Apps on Google Play Store
 

   

 

 

3. ระบบ Virtual Museum

พิพิธภัณฑ์เสมือน เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลและนำเสนอข้อมูลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ เช่น ข้อมูลการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ ในรูปแบบสื่อการเรียนรู้เสมือนจริงของการจัดแสดงนิทรรศการในแต่ละอาคารจัดแสดง เป็นการนำเสนอความรู้จากแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบนเครือข่ายข้อมูลขนาดใหญ่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงแบบออนไลน์และปฏิสัมพันธ์กับสื่อโดยตรงได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอโบราณวัตถุชิ้นสำคัญในแต่ละพิพิธภัณฑ์แบบ Interactive ภาพโบราณวัตถุแบบ 360 องศา สามารถ Zoom In ในภาพ เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ค้นหาความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และน่าสนใจมากขึ้น

www.virtualmuseum.finearts.go.th

 

 

4. ระบบคลังข้อมูล Digital

จัดเก็บรวบรวมข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่กรมศิลปากรจัดพิมพ์และหนังสือที่เป็นลิขสิทธิ์ของกรมศิลปากร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น มีหนังสือกว่า 2,467 เรื่อง วีดีโอ และวีดีทัศน์ มากกว่า 500 เรื่อง มีคลังภาพทรงคุณค่า บันทึกเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในช่วงปี พ.ศ.2470 ถึง พ.ศ.2473 ภาพรัชกาลที่ 7 เสด็จประพาสมณฑลภูเก็ต ปัตตานี งานรัชดาภิเษก รัชกาลที่ 5  เป็นต้น ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และสะดวก รวดเร็ว ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.digitalcenter.finearts.go.th หรือติดตั้งระบบ บน Smart Phone และ Tablet ด้วย Application Fine Arts Digital Centre ทั้งระบบ Android และ IOS 

Fine Arts Digital Center On App Store

Fine Arts Digital Center 
Android Apps on Google Play Store 

www.digitalcenter.finearts.go.th

 

 

5. ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ

ระบบให้บริการแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา สืบค้นข้อมูลภาพเก่า เอกสารจดหมายเหตุ ผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์ และสามารถขอทำสำเนาการให้บริการภาพ จากสำนักจดหมายเหตุแห่งชาติผ่านทางระบบออนไลน์ได้ เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ ผู้ใช้งานสามารถค้นหา เอกสารลายลักษณ์ ภาพถ่าย วิดีโอ วิดีทัศน์ แบบแผนที่แผนผัง ได้มากกว่า 40,000 รายการ

www.archives.nat.go.th

 

 

 

6. เกม รามเกียรติ์ สำหรับเด็กและเยาวชน 2 ระดับ ได้แก่

  • วิ่ง วิ่ง ลิงเจี๊ยกๆๆ  Monkey Run ประเภทของเกม : Puzzle Game สำหรับเด็กอายุ 6-12
  • พระรามจองถนน The road to Langka Action 3D สำหรับเด็กอายุ 12-24 และวัยรุ่นขึ้นไปการนำเสนอเรื่องราวของมรดกศิลปวัฒนธรรมในชาติให้แก่เด็กและเยาวชน ในรูปแบบเกมส์ที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย และจับต้องได้ สร้างความรู้ความเข้าใจในวรรณกรรมระดับชาติ ทำให้เด็กและเยาวชนสนใจในเรื่องมรดกศิลปวัมนธรรมของชาติมากยิ่งขึ้น

วิ่ง วิ่ง ลิงเจี๊ยกๆๆ

Monkey Run

พระรามจองถนน

The road to Langka

 
        การจัดการแถลงข่าวผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร จะเป็นการนำเสนอการพัฒนาระบบข้อมูลด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับภารกิจงานของกรมศิลปากรโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม จะดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ระบบดังกล่าวทั้ง 5 ระบบ และ 1 เกมส์ ให้แก่สาธารณะได้รับทราบ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับข้อมูลสารสนเทศด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง เป็นที่รับรู้ในสาธารณะมากยิ่งขึ้น เป็นการประชาสัมพันธ์รูปแบบการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนในงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีความก้าวหน้า ทันสมัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในกลุ่มเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้น รองรับความต้องการของประชาชนในการใช้โทรศัพท์ และอุปกรณ์ Smart Phone และ Tablet ในปัจจุบัน 
 
         การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้พัฒนาขึ้นอย่างกว้างขวาง และหลากหลาย ตอบสนองต่อประชาชนในสังคมปัจจุบัน ที่มีความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารอย่างไม่หยุดนิ่งและศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองผ่านเทคโนโลยีต่างๆ ประชาชนได้รับความรู้ ข้อมูลมรดกวัฒนธรรมของชาติอันเป็นข้อมูลที่มีคุณค่า มีส่วนช่วยสร้างความเข้าใจ ความตระหนักถึงความเป็นชาติในแง่มุมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ความรู้เหล่านี้จะช่วยให้ประชาชนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เป็นการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศด้วยความรู้ด้านมรดกวัฒนธรรมและสังคม อย่างยั่งยืน