แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์กรมศิลปากร
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ (*)
Invalid Input
อายุ (*)
Invalid Input
อาชีพ (*)Invalid Input
ระดับการศึกษา (*)Invalid Input
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์กรมศิลปากร : ด้านข้อมูล
มีชื่อหน่วยงาน/แหล่งข้อมูล (*)
Invalid Input
ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน (*)
Invalid Input
ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง (*)
Invalid Input
ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการ (*)
Invalid Input
ส่วนที่ 3 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์กรมศิลปากร : ด้านการใช้งาน
ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ
Invalid Input
ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล
Invalid Input
สามารถส่งข้อมูลติดต่อกลับได้
Invalid Input
ส่วนที่ 4 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์กรมศิลปากร : ด้านรูปแบบ
ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน และถูกต้อง
Invalid Input
ภาพ สี และการออกแบบมีความเหมาะสม
Invalid Input
ส่วนที่ 5 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์กรมศิลปากร : ด้านการใช้ประโยชน์
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
Invalid Input
ส่วนที่ 6 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์กรมศิลปากร
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาของการใช้บริการ
Invalid Input
ส่งแบบสำรวจ