โบราณวัตถุ-ศิลปวัตถุ

หีบพระธรรม
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
เทพพนม
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561
พระนารายณ์ทรงปืน
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561
โถกลีบบัว
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561
เศียรพระพุทธรูปดินเผา
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561
พระพุทธรูปปางมารวิชัย
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561
แผ่นทองคำรูปพระพุทธรูปปางแสดงธรรม