ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญกรมศิลปากร

นายชวลิต สุนทรานนท์
นายชวลิต สุนทรานนท์
 • นักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ

  (โขน ละคร และดนตรี)

นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ
นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ
 • นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ

  (ภาษา เอกสาร และหนังสือ)

   
   
นางสาวชนินทร์วดี ชมภูทิพย์
นางสาวชนินทร์วดี ชมภูทิพย์
 • ดุริยางคศิลปินทักษะพิเศษ

  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดุริยางค์สากล

นายอําพล สัมมาวุฒธิ
นายอําพล สัมมาวุฒธิ
 • นักวิชาการช่างศิลป์เชี่ยวชาญ

  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรม  

  (วิจัยและพัฒนาศิลปกรรม)

นายศิริชัย หวังเจริญตระกูล
นายศิริชัย หวังเจริญตระกูล
 • นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ

  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์

  (วิทยาศาสตร์การอนุรักษ์)

นางสาวพัชรินทร์ ศุขประมูล
นางสาวพัชรินทร์ ศุขประมูล
 • ภัณฑารักษ์เชี่ยวชาญ

  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์

  (วิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์)

นางสาวเอมอร เชาวน์สวน
นางสาวเอมอร เชาวน์สวน
 • นักภาษาโบราณเชี่ยวชาญ

  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาโบราณ

นายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา
 • นักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญ
  (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโขน ละคร และดนตรี)
นางวิจิตร ไชยวิชิต
นางวิจิตร ไชยวิชิต
 • นักวิชาการช่างศิลป์เชี่ยวชาญ

  (ช่างสิบหมู่)

นายมณเฑียร ชูเสือหึง
นายมณเฑียร ชูเสือหึง
 • จิตรกรเชี่ยวชาญ

   

นายสุรัตน์ เอี่ยมสอาด
นายสุรัตน์ เอี่ยมสอาด
 • นาฏศิลปินทักษะพิเศษ
นายวสุ โปษยะนันทน์
นายวสุ โปษยะนันทน์
 • สถาปนิกเชี่ยวชาญ

  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรม

  (บูรณปฏิสังขรณ์หรือสถาปัตยกรรมไทย)