อธิบดีกรมศิลปากร และ รองอธิบดีกรมศิลปากร

นายประทีป เพ็งตะโก (อธิบดีกรมศิลปากร)
นางประนอม คลังทอง
นางประนอม คลังทอง
 • รองอธิบดีกรมศิลปากร

  ประวัติ (โดยย่อ)

  การศึกษา      วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์ -  เกษตร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                            ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  การทำงาน     

       วันที่  ๑๓ ก.พ. ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๑    ตำแหน่ง  วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

      วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๗   ตำแหน่ง  วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

      วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๓ ก.พ ๒๕๕๕        ตำแหน่ง  วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

   

นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี
นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี
 • รองอธิบดีกรมศิลปากร

  ประวัติ (โดยย่อ)

  การศึกษา      ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสรต์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร                          

  การทำงาน     เริ่มเข้ารับราชการที่กรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๒๘

     เมษายน  ๒๕๖๐      ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา

     พฤศจิกายน  ๒๕๕๙     ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี   

     พฤษภาคม  ๒๕๕๘   ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๙ ขอนแก่น

     ธันวาคม  ๒๕๕๑       นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

นายพนมบุตร จันทรโชติ (รองอธิบดีกรมศิลปากร)
นายพนมบุตร จันทรโชติ (รองอธิบดีกรมศิลปากร)
 • รองอธิบดีกรมศิลปากร 

  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

  (Chief Information Officer : CIO)

   

  ประวัติ (โดยย่อ)

  การศึกษา      ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร

                            ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสรต์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

  การทำงาน     เริ่มเข้ารับราชการที่กรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๓๕

     สิงหาคม  ๒๕๕๘      ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน ภัณฑารักษ์)  สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

     พฤษภาคม  ๒๕๕๘   ภัณฑารักษ์ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

     ธันวาคม  ๒๕๕๑       ภัณฑารักษ์ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี