ผู้อำนวยการสำนักศิลปากร

นางศาริสา จินดาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี
 • ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี

นางสาวอัจฉรา แข็งสาริกิจ  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี
นางสาวอัจฉรา แข็งสาริกิจ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี
 • ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

นายจารึก วิไลแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา
นายจารึก วิไลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา
 • ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา

นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี
นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี
 • ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี

นางสาววัชราวดี วิเชียรศรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี
นางสาววัชราวดี วิเชียรศรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี
 • ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี

นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย
นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย
 • ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

นายไกรสิน อุ่นใจจิตต์  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่
นายไกรสิน อุ่นใจจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่
 • ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

นายชัยนันท์ บุษยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น
นายชัยนันท์ บุษยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น
 • ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี
 • ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา
 • ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา

นางสาวอนงค์ หนูแป้น ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา
นางสาวอนงค์ หนูแป้น ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา
 • ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา

นางเสริมกิจ ชัยมงคล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช
 • ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช