ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง

นายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา
 • ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

นางสาวอรสรา สายบัว
นางสาวอรสรา สายบัว
 • ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์
นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์
 • ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

นางสาวกนกอร ศักดาเดช
นางสาวกนกอร ศักดาเดช
 • ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

นายสุรัฐกิจ พีรพงศ์ศิลป
นายสุรัฐกิจ พีรพงศ์ศิลป
 • ผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่

นายสตวัน ฮ่มซ้าย
นายสตวัน ฮ่มซ้าย
 • ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม

   
นายสถาพร เที่ยงธรรม
นายสถาพร เที่ยงธรรม
 • ผู้อำนวยการกองโบราณคดี

นางวัญญา ประคำทอง
นางวัญญา ประคำทอง
 • ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม

นางรักชนก โคจรานนท์
นางรักชนก โคจรานนท์
 • ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

 ร้อยเอก บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ
ร้อยเอก บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ
 • ผู้อำนวยการกองโบราณคดีใต้น้ำ