ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)

นายพนมบุตร จันทรโชติ (รองอธิบดีกรมศิลปากร)
นายพนมบุตร จันทรโชติ (รองอธิบดีกรมศิลปากร)
 • รองอธิบดีกรมศิลปากร 

  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

  (Chief Information Officer : CIO)

   

  ประวัติ (โดยย่อ)

  การศึกษา      ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร

                            ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสรต์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

  การทำงาน     เริ่มเข้ารับราชการที่กรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๓๕

     สิงหาคม  ๒๕๕๘      ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน ภัณฑารักษ์)  สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

     พฤษภาคม  ๒๕๕๘   ภัณฑารักษ์ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

     ธันวาคม  ๒๕๕๑       ภัณฑารักษ์ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี