โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)

พระตำหนักแดง
วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558
พระที่นั่งมังคลาภิเษก
วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558
พระราชวังบวรสถานมงคล : ที่ตั้งและอาณาบริเวณ